Warning: session_set_cookie_params(): Cannot change session cookie parameters when session is active in /home/neotdup/public_html/index.php on line 14

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/neotdup/public_html/index.php:14) in /home/neotdup/public_html/index.php on line 25
נכסי יוקרה בישראל -בתי יוקרה ונחלות - תקנון אתר
מדיניות האתראנא קרא/י בעיון את התנאים הבאים:
מעצם ביקורך באתר, הינך מסכים/ה לתנאים שלהלן:

הצהרת פרטיות

ניתן לבקר בדפי האתר מבלי להתחייב להעביר מידע אודותיך. איננו אוספים מידע של מבקרים שאינם השאירו פרטים. כל רשימות התפוצה או כל מידע ליצירת קשר שיושאר באתר ע"י המבקר בו, לא ישותף או יועבר בשום דרך לגורם שאינו קשור לחברה ולשותפיה.

משוב

אלא אם נקבע במפורש אחרת על ידי החברה, כל הערה, משוב, מידע או חומר שהושאר ע"י מבקרי האתר באמצעות אתר נאות שירן שיווק בתי יוקרה בע"מ, ייחשב חומר שאינו סודי. (כגון הערות, משוב, מידע או כל פרט אחר), החברה, תהיה חופשית לעשות בו שימוש כזה או אחר על בסיס מוגבל.

הוראות כלליות למשתמש

כל החומרים המצויים באתר זה, לרבות אך לא רק, כגון: מידע, מסמכים, מוצרים, לוגו, גרפיקה, צלילים, תמונות, סרטונים, ותוכנות, מוגנים בזכויות יוצרים. למטרות פרסום המוני ומסחרי, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לשלוח או להעביר בכל צורה שהיא או בכל אמצעי, כולו או חלקו, לרבות אך לא רק אלקטרוני, מכני, צילום מסמכים, הקלטה או באמצעים אחרים, בלי להביע מראש ובכתב רשות מהחברה. אתר אינטרנט זה מוגן ע"י חוקי סחר ולא ניתן להעתקה או לחיקוי, כולו או חלקו. לרבות, אך לא רק, התמונות, הסרטונים, צלילים, טקסט, עיצוב גרפי, לוגו וכיו"ב. אלא אם הותר במפורש על ידי החברה. כל שימוש בלתי מורשה בחומרים הכלולים באתר זה עלולים להפר את חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר, חוקי הפרטיות והפרסום, תקשורת ותקנות.

הבהרה משפטית

תכניו של אתר זה נועדו למטרות מידע כללי בלבד, חשיפה לתכנים אלו היא באחריותו המלאה של המבקר בו ואין לחברה כל סוג של אחריות הנובעים מהחשיפה לתכנים אלו. החברה, שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים או עדכונים באתר, ו/או במוצרים או בתכנים הניתנים ע"י האתר זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. בשום מקרה החברה,  לא תהיה אחראית לכל צד בגין כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי נזקים מיוחדים, מקריים או ענישה על כל שימוש באתר אינטרנט זה, או בכל אתר אינטרנט המקושר לאתר זה, לרבות אך לא רק, אובדן רווחים, מוניטין, הפרעה לעסקים, אובדן תוכניות או נתונים אחרים או נזק כאמור במערכת הטיפול במידע או בדרך אחרת.

קישור לאתרים של צד שלישי

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם בבעלותה של החברה ומתופעלת ע"י גורמים אחרים. החברה, אינה אחראית ולא תכיר או תקבל כל אחריות על התוכן או השימוש באתרי צד שלישי המקושרים לאתרה בדרך זו או אחרת. לפיכך, החברה אינה אחראית בכל דרך שהיא, לדיוק, עמידה בזכויות יוצרים, חוקיות או הגינות החומר הכלול באתרים אלה. החברה, מספקת קישורים אלו רק מטעמי נוחות ובאחריות המבקר באתר, לנקוט באמצעי זהירות כדי להבטיח גלישה בטוחה.

מיקום חוקי

החברה, מפעילה אתר אינטרנט זה, מן המטה שלה בישראל ואינה מתחייבת כי החומרים מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים בעולם. המבקר באתר אינטרנט זה, ממיקומים אחרים, אחראי לציית לחוקים המקומיים.

הודעה
 

החברה, שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ו/או לעדכן את התנאים המשפטיים בכל עת של מסמך מדיניות פרטיות זה. אם אינך מסכים לתנאים, אנא אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

 

רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity