צור קשר
תווך נדל"ן בישראל
הקדמה

עד לחקיקת חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו 1996 (להלן: "החוק") שררה בענף תיווך המקרקעין בישראל, אי בהירות רבה. חוק זה אשר נכנס לתוקפו ב- 1 באפריל 1997 הסדיר אספקטים רבים באשר לפעילות התווך במקרקעין ואת חלקם בלבד נזכיר בקצרה להלן:

רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין

החוק קובע כי רשאי לעסוק במקרקעין רק מי שהינו בעל רישיון לכך. (לגבי מתווכים שעבדו בתיווך קודם לחודש אפריל 1997 ושהם מתחת לגיל 60 ניתנה דחייה בת שנתיים להמשיך ולעבוד ללא רישיון. לגבי מתווכים כנ"ל שהם מעל גיל 60 מצויה אפשרות לפטור אותם מהצורך בקבלת רישיון בנסיבות מיוחדות). התנאים המצטברים לקבלת רישיון לעסוק בתיווך מקרקעין הם:

1.אזרח ישראלי (או תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל).

2.מעל גיל 18.

3.אינו פושט רגל.

4.לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון ב- 5 שנים שקדמו להגשת הבקשה לרישיון.

5.מי שהיה נתון במאסר, סיים ריצוי המאסר שלוש שנים לפני הגשת הבקשה לרישיון.

6.הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רישיון תיווך מקרקעין.

מכאן, אנו למדים כי המבקש רישיון לתיווך מקרקעין יידרש בנוסף ליתר התנאים הנ"ל לעבור בחינה מקצועית, דבר אשר יביא כמובן להעמקת הידע של המתווך המטפל בעסקאות מקרקעין.

חובה החתמת הלקוח על טופס הזמנה ! סעיף 9 לחוק קובע כי מתווך מקרקעין לא יהיה זכאי לדמי תיווך אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תווך במקרקעין. סעיף זה מהווה רפורמה של ממש, באשר הוא מורה באופן מפורש כי הסכמה בעל פה לביצוע פעולת תיווך לא תזכה המתווך בדמי תיווך. סעיף זה נועד להקטין את מספרם הרב של המקרים בהם יש חילוקי דעות בין המתווך לבין הלקוח באשר לעצם הזמנת התיווך ובאשר לעצם היותו הגורם היעיל שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.

דמי התיווך

החוק אינו קובע דמי תיווך מינימאליים או מכסימליים. הצדדים רשאים לקבוע בהסכמה את שיעור דמי התיווך. יצוין כי בישראל כיום נוהגים השיעורים הבאים לדמי תיווך: 2% + מע"מ עבור מכירה / רכישה נכס מקרקעין.

סכום שכר דירה חודשי + מע"מ עבור השכרת דירת מגורים לשנה.

חובת נאמנות וזהירות של המתווך

החוק אינו מסתפק בחיוב המתווך לפעול בנאמנות, בהגינות, ולמסור ללקוח כל מידע מהותי באשר לנכס נשוא העסקה, אלא דורש ממנו לנקוט באמצעים משלו כדי לקבל מידע אודות הנכס נשוא עסקת התיווך. דהיינו, המתווך אינו רק כלי להעברת אינפורמציה, אלא, מוטלת עליו חובה להשיג עבור הלקוח אינפורמציה רלוונטית לביצוע העסקה.

איסור פעולות משפטיות

במדינת ישראל אוסר החוק על מתווך הנדל"ן לערוך או אפילו לסייע בעריכת מסמכים בעלי אופי משפטי (לדוגמא: זיכרון דברים או הסכם מכר), ואסור לו לייצג לקוח במו"מ לקראת עריכת מסמך כזה.


רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity