French Russian English
נכסי יוקרה בישראל -בתי יוקרה ונחלות - עיקול במקרקעין

בדוק כמה שווה הבית שלךסוג הנכס
אזור
מחיר מינימום
מחיר מקסימום
עיקול במקרקעין
עיקול מונע את האפשרות למכור נכס. נושה רשאי להטיל עיקול על נכס של חייב כדי לייחד את הנכס המעוקל לשם פירעון החוב. עיקול מוטל גם כסעד זמני ע"י בית המשפט, כאשר מוגשת תביעה כנגד בעל המקרקעין, וקיומו של חוב כספי עדיין אינו ברור. עיקול זה יוסר אם התביעה תידחה או אם החוב שיפסק ישולם. כמו כן, כאשר יש חוב כספי ברור מכוח פסק דין או מכוח שטר, מוסמכת לשכת ההוצאה לפועל להטיל עיקול על המקרקעין, ואף לממש את העיקול ע"י מכירת הנכס במכירה פומבית והעברת התמורה לידי נושה.
הוטל עיקול לאחר רישום הערת אזהרה ביחס לאותם מקרקעין – לא יהא ברישום העיקול כדי לפגום בזכויותיו של    בעל הערת האזהרה.
כל הזכויות שמורות לנאות שירן 2007
בניית אתרים Cyber city | עיצוב: קרול מישר