צור קשר
מקרקעי מנהל וזכויות חכירה
רק כ- 7% משטחי מדינת ישראל הינם בבעלות פרטית, 93% הנותרים מוגדרים כ"מקרקעי ישראל". לקטגוריה זו משתייכים אדמות המדינה, אדמות רשות הפיתוח ואדמות הקרן הקיימת לישראל. הגוף המופקד על ניהול מקרקעי ישראל הוא "מנהל מקרקעי ישראל".

חוק יסוד: מקרקעי ישראל קובע כי הבעלות במקרקעי ישראל לא תועבר. משום כך, לא ניתן לקנות בעלות במקרקעי ישראל, אלא לכל היותר לחכור אותם, דהיינו :

לשכור אותם לתקופה ממושכת. מקרקעין עירוניים, להבדיל ממקרקעין חקלאיים, מוחכרים בד"כ ל- 49 שנים עם אפשרות (אופציה) לתקופת חכירה נוספת של 49 שנים נוספות. דמי החכירה אותם יש לשלם למנהל, כתנאי לזכויות חכירה בקרקע, הם כדלקמן:

דמי חכירה ראשוניים תשלום חד פעמי בשיעור שבין ארבעים לשמונים אחוזים משווי הקרקע, המשולם עם רכישת זכות החכירה

דמי חכירה שנתיים בשיעור של חמישה אחוזים מיתרת ערך הקרקע. אם למשל שילם החוכר בתחילת תקופת החכירה 60% מערך הקרקע, יהא עליו לשלם דמי חכירה שנתיים בשיעור של 5% לשנה מיתרת ערך הקרקע שלא שולם בגינה (40%), דהיינו: 2% נוספים לשנה
רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity