French Russian English
נכסי יוקרה בישראל -בתי יוקרה ונחלות - מס השבחה

בדוק כמה שווה הבית שלךסוג הנכס
אזור
מחיר מינימום
מחיר מקסימום
מס או היטל השבחה

היטל ההשבחה משולם לוועדה המקומית תכנון ולבניה, במקרה שבו עלה שווי המקרקעין עקב אישורה של תוכנית חדשה או עקב מתן הקלה או אישור לשימוש חורג במקרקעין. היטל זה הינו בשיעור של 50% מהשבחת המקרקעין עקב אישור התוכנית או מתן ההקלה.

היטל ההשבחה מוטל על בעל הקרקע. אם הקרקע מוחכרת לתקופה של 25 שנה או יותר יחול המס על החוכר. חובה לשלם היטל השבחה במקרה של מכירת המקרקעין או במקרה של קבלת היתר בניה. כמו כן, רשאי בעל המקרקעין לשלם את ההיטל אף בטרם שמכרם או בנה עליהם, עם אישור התוכנית או עם מתן ההקלה או השימוש החורג שיצרו את ההשבחה. בהעדר תשלום של היטל השבחה לא ניתן להעביר את הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שם הרוכש וכן לא ניתן לקבל היתר לבניה עליהם. על כן, מוטל על רוכש מקרקעין לוודא כי המוכר אכן הסדיר את חובותיו בגין היטל ההשבחה.

כל הזכויות שמורות לנאות שירן 2007
בניית אתרים Cyber city | עיצוב: קרול מישר