צור קשר
מס שבח ופטור לדירת יחיד בישראל

מס שבח מקרקעין בישראל הינו מס המוטל בעת מכירת מקרקעין המצויים בישראל או בעת השכרתם לתקופה העולה על 10 שנים. המס מוטל על ה"שבח" שהפיק המוכר, בגין עליית ערך הקרקע ממועד רכישת המקרקעין על ידו ועד למועד מכירתם. עד לתאריך 07.11.01 שיעור המס המוטל על המוכר במכירת נכס היה 50% שבח זה התווסף להכנסת הבעלים והוא שילם מס בגינו לפי מדרגות המס החלות עליו. בדרך המס בשיעור זה מוטל רק על השבח הריאלי, דהיינו עליית ערך המקרקעין בניכוי ההשפעות האינפלציוניות.

בתאריך 07.11.01, נעשתה רפורמה בחוק מיסוי מקרקעין הישראלי, ושיעור מס השבח הופחת ל- 20%, הן לגבי יחיד והן לגבי חברה, נכס שנרכש לאחר 07.11.01 בעת מכירתו ישלם המוכר מס שבח בשיעור של 20% בלבד. נכסים שנרכשו לפני התאריך הנ"ל ונמכרים לאחר התאריך הנ"ל ישלמו מס שיחושב באופן לינארי.


תוך 50 ימים מעת ביצוע עסקה במקרקעין חובה לדווח עליה לשלטונות מס שבח על גבי טופס מיוחד ולבצע "שומה עצמית" שומה שמבצע מוכר הזכות בעצמו. שלטונות מס שבח רשאים לאשר את השומה העצמית או לתקנה ולדרוש תוספת מס. מוכר הזכות רשאי שלא לערוך את החישוב בעצמו, אך במקרה זה עליו לדווח על העסקה בתוך 30 ימים מעת ביצועה.

חוק מס שבח מעניק פטורים ממס במקרים מסוימים. כך למשל תהא הענקת נכס מקרקעין במתנה מאדם לקרוב משפחתו פטורה ממס. ואולם, כשימכור מקבל המתנה את המקרקעין יהא עליו לשלם מס גם על השבח שנצבר בתקופה שבה הוחזקו המקרקעין ע"י נותן המתנה. שונה הדבר במסגרת הפטור המיוחד לדירת מגורים, שאז רוכש הדירה לא ישלם מס בגין עליית ערך הקרקע אצל המוכר שקדם לו.

מתוך התחשבות בבעלי דירות, החפצים למכרן ולהחליפן, ניתן פטור בגין מכירת דירת מגורים על ידי אדם פרטי. הפטור ניתן רק ביחס לדירה הראויה למגורים, והוא אינו חל על מכירת דירה שבנייתה לא הסתיימה. הפטור מותנה גם בכך שהמוכר ימכור את כל זכויותיו בדירה ולא ישייך בידיו חלק מן הזכויות בה. הפטור גם אינו חל על זכויות בניה בלתי מנוצלות, ולכן למשל מי שמוכר בית פרטי שניתן להוסיף לו קומה עלול להתחייב במס שבח בגין שווי זכויות הבנייה שנמכרו.
רוצה לשמוע על בתים נוספים?
 
Copyright © 2011 NEOT SHIRAN - All rights reserved - Designed by VIRTUALPROD.COM - Powered by CyberCity